25 maja odbędzie się XXXIV sesja Rady Miejskiej w Zwierzyńcu

0
76628

Urząd Miejski w Zwierzyńcu poinformował, że w przyszły czwartek 25 maja 2017 r. o godzinie 14:00 w sali konferencyjnej odbędzie się XXXXIV sesja VII kadencji Rady Miejskiej. Wstęp na sesję mają wszyscy zainteresowani, a w programie m.in. sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Zwierzyniec za 2016 rok i informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego, udzielenie absolutorium Burmistrzowi Zwierzyńca z tytułu wykonania budżetu gminy za 2016 rok, a także dalsze zmiany w finansach na ten rok oraz zatwierdzenie taryfy za ścieki i ustalenie dopłaty.

Zaplanowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Interpelacje radnych.
5. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Zwierzyniec za 2016 rok i informacja o stanie
mienia jednostki samorządu terytorialnego.
6. Sprawozdanie finansowe za 2016 r.
7. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy
Zwierzyniec za 2016 rok.
8. Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Zwierzyńcu w sprawie wykonania budżetu
gminy i wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Zwierzyńca z tytułu wykonania
budżetu gminy za 2016 rok.
9. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej dot. wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie
udzielenia absolutorium Burmistrzowi Zwierzyńca.
10. Informacja Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Zwierzyńcu o wynikach kontroli stanu
dróg gminnych po zimie w 2017 r.
11. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu za
rok 2016.
12. Podejmowanie uchwał w sprawach:

 • 1/ rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
  Burmistrza Zwierzyńca z wykonania budżetu gminy za 2016 r.
 • 2/ udzielenie absolutorium Burmistrzowi Zwierzyńca z tytułu wykonania budżetu
  gminy za 2016 rok.
 • 3/ zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
 • 4/ zmiany w budżecie gminy 2017 r.,
 • 5/ zatwierdzenia taryfy za ścieki i ustalenia dopłaty,
 • 6/ wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w trybie bezprzetargowym części
  nieruchomości o pow. 260 m2 położonej w Zwierzyńcu przy ul. Batalionów Chłopskich /część z dz. o nr ewid. 560/22 o pow. 17 191m2/,
 • 7/ wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w trybie bezprzetargowym części
  nieruchomości o pow. 292,50m2 położonej w Zwierzyńcu przy ul. Zdrowotnej /część z dz. o nr ewid. 8 o pow. 351m2/.

13. Odpowiedzi na interpelacje.
14. Informacja Burmistrza z działalności za okres pomiędzy sesjami Rady.
15. Wolne wnioski.
16. Zakończenie obrad.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here