Gmina Zwierzyniec i organizacje pozarządowe w 2023 roku

0
1006

Gmina Zwierzyniec przedstawiła do konsultacji „Program współpracy Gminy Zwierzyniec z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023”.

Co to są podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego?

Działalnością pożytku publicznego jest działalność społecznie użyteczna, prowadzona przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r.(tekst jednolity – Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).
Oznacza to, że takim podmiotem może być fundacja, stowarzyszenie, Koło Gospodyń Wiejskich lub Ochotnicza Straż Pożarna.

Co możemy znaleźć w projekcie tego programu współpracy?

Wyznaczone zostały zadania priorytetowe na rok 2023:
a) utworzenie nowych lub wzmocnienie istniejących rozwiązań, mających na celu zwiększenie potencjału organizacji pozarządowych działających na rzecz Gminy.

b) utworzenie warunków sprzyjających włączeniu się organizacji pozarządowych i innych podmiotów w realizację zadań Gminy w sferze pożytku publicznego.

 Zadania te będą realizowane poprzez:
– podejmowanie działań w zakresie zapewnienia aktywizacji osobom niepełnosprawnym;
– wspieranie działalności w zakresie kultury fizycznej;
– wspieranie aktywności obywatelskiej, rozwoju i wzmacniania organizacji pozarządowych oraz
wolontariatu;
– wspieranie ekonomii społecznej.

Jaki może być zakres przedmiotowy współpracy?
a) pomoc społeczna, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
b) działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
c) wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej;
d) ochrona i promocji zdrowia;
e) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
f) integracja i reintegracja zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
g) turystyka i krajoznawstwa;
h) kultura i sztuka;
i) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży;
j) edukacja, oświata i wychowanie;
k) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz wolontariatu;
l) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
m) wspomaganie rozwoju i wzmacnianie potencjału istniejących organizacji pozarządowych,
tworzenie warunków do powstawania nowych organizacji i inicjatyw obywatelskich poprzez
poradnictwo, szkolenia i promocję

Współpraca z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego będzie prowadzona w formie finansowej i pozafinansowej. W przypadku finansowej, Gmina zaplanowała środki finansowe w wysokości 195 000 zł.

Konsultacje przeprowadzone zostaną w terminie od 23.09.2022 r. do 07.10.2022 r. Ewentualne uwagi oraz opinie dotyczące ww. programu należy składać w formie pisemnej
w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Zwierzyńcu, za pośrednictwem poczty tradycyjnej oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: um@zwierzyniec.info.pl. Warunkiem udziału w konsultacjach organizacji pozarządowej jest podanie nazwy organizacji, osób uprawnionych do reprezentowania, danych rejestrowych oraz imienia i nazwiska osoby wypowiadającej się w imieniu organizacji.

Gdzie znaleźć projekt Programu Współpracy?

tutaj: https://www.zwierzyniec.info.pl/attch/news_attch-1075-1751-1663232622.pdf