16.3 C
Zwierzyniec, PL
poniedziałek, 17 czerwca 2024
Strona główna Blog Strona 3

Poznaj wyniki tegorocznych Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych! (wideo)

W ostatnią niedzielę, 14 maja, na stadionie przy ul. Wachniewskiej odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze, organizowane wspólnie przez Zwierzyniec i Szczebrzeszyn. Zapraszamy do krótkiej relacji z tego wydarzenia wraz z wynikami osiągniętymi przez poszczególne jednostki ochotniczych straży pożarnych.

Zapraszamy na strażackie zmagania sportowo-pożarnicze w Zwierzyńcu

Już jutro (niedziela), o godzinie 14:00, na stadionie przy ul. Wachniewskiej rozpoczną się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze, organizowane wspólnie przez Zwierzyniec i Szczebrzeszyn. Serdecznie zapraszamy na to wydarzenie!

Na co Gmina Zwierzyniec wydała pieniądze w pierwszym kwartale 2017 roku?

0

Na łamach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Zwierzyńcu pojawił się szereg interesujących dokumentów finansowych dotyczących pierwszego kwartału bieżącego roku. Dowiadujemy się z nich m.in. jakie wydatki Gmina zrealizowała przez pierwsze trzy miesiące roku oraz ile wynosi aktualne zadłużenie. Warto zapoznać się z tymi danymi.

Zapytaj urzędnika o co tylko chcesz, czyli dostęp do informacji publicznej w praktyce (+ wzór wniosku)

0

Każdy obywatel ma możliwość domagania się informacji o działalności organów władzy publicznej, takich jak np. samorządy, a zadaniem urzędników jest odpowiedź na przesłane pytania. Jest to jedna z możliwych form kontroli społecznej nad osobami lub podmiotami wykonującymi działania na rzecz lokalnej społeczności, dlatego przygotowaliśmy krótki, precyzyjny poradnik na ten temat do praktycznego wykorzystania w razie wystąpienia takiej potrzeby.

Z niniejszego artykułu dowiecie się, jak i do kogo można składać wnioski o dostęp do informacji publicznej, ile dni trzeba będzie czekać na odpowiedź urzędnika oraz dodatkowo, udostępniamy też darmowy, gotowy wzór wniosku do Urzędu Miejskiego w Zwierzyńcu do pobrania i samodzielnego wypełnienia (wystarczy jednak zmienić dane urzędu na inne, by móc stosować ten wniosek uniwersalnie).

Dostęp do informacji publicznej – podstawowe informacje

Zgodnie z art. 61 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej: „obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego, a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa”.

Realizację tego prawa najbardziej uszczegóławia z kolei Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej, której pełna treść znajduje się tutaj i na którą najczęściej powołują się osoby składające wnioski.


Z ustawy dowiadujemy się, że Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do:

 1. uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego;
 2. wglądu do dokumentów urzędowych;
 3. dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.

Udostępnieniu podlega zatem niemal każda informacja, przykładowo o takich tematach jak:

 • zamierzenia działań władzy ustawodawczej oraz wykonawczej,
 • tryb działania władz publicznych i ich jednostek organizacyjnych,
 • stan przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania,
 • informacja o stanie państwa, samorządów i ich jednostek organizacyjnych,
 • majątek jednostek samorządu terytorialnego,

Bardziej szczegółowo opisuje to Art. 6. 1 wyżej wymienionej ustawy.

Terminy urzędników na odpowiedź i pewne ograniczenia

Zgodnie z wytycznymi, udostępnianie informacji publicznej na wniosek ma nastąpić bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w tym terminie, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia wnioskodawcę w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Czasem może zdarzyć się tak, że informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku – wtedy podmiot obowiązany do udostępnienia powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie.

Warto pamiętać też o tym, że prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne (np. Burmistrz), mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.

Co ciekawe, swojego wniosku nie trzeba w żaden sposób uzasadniać, czy wskazywać na potrzebę posiadania tej informacji, ani też podawać danych innych niż te, które umożliwią realizację wniosku (np. adres korespondencyjny do otrzymania odpowiedzi).

Procedura składania wniosku o dostęp do informacji publicznej

 1. Wypełnij wniosek o dostęp do informacji publicznej (wzór poniżej).
 2. Wydrukuj dwa egzemplarze i zanieś je do właściwego podmiotu (urzędu).
 3. Na jednym egzemplarzu otrzymasz pieczątkę „wpłynęło” z datą (dla potwierdzenia złożenia wniosku), drugi zostawiasz w urzędzie.
 4. Czekasz 14 dni na odpowiedź lub informację o wydłużeniu terminu do maksymalnie 2 miesięcy od daty złożenia.
 5. Otrzymujesz odpowiedź.

Jeżeli odpowiedź nie wpłynie w tym czasie, można złożyć skargę na jego bezczynność do wojewódzkiego sądu administracyjnego, jednak zakładamy tutaj, że wszystko jest realizowane zgodnie z ustawą.

Co ciekawe, wnioski można też przesłać listownie lub e-mailem na adres urzędu jeżeli nie chcemy samodzielnie się do niego fatygować.

Informacja publiczna w Gminie Zwierzyniec – o co pytamy?

Jak wynika z danych dostępnych w BIP Zwierzyniec, w 2014 roku Urząd Miejski otrzymał 57 wniosków o udostępnienie informacji publicznej. W 2015 roku liczba wniosków wyniosła 51, zaś w 2016 r. złożono 112 wniosków. Z kolei do momentu pisania tego artykułu, w 2017 r. do Urzędu w Zwierzyńcu wpłynęło 31 wniosków.

Czego dotyczą wnioski? Głównie spraw związanych z finansami Gminy Zwierzyniec czy jednostek pomocniczych, podejmowanymi uchwałami, czy bieżącą działalnością Burmistrza. Często pojawiają się też zapytania od firm świadczących różnego rodzaju usługi, a także przedstawicieli lokalnej społeczności czy organizacji pozarządowych.

Wniosek o dostęp do informacji publicznej (wzór)

Poniżej umieściliśmy pełnoprawny wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej, który sami skutecznie wykorzystujemy do zadawania pytań lokalnym urzędnikom (tzn. jest sprawdzony w praktyce).

Szablon można wykorzystać na zasadzie skopiowania poniższego tekstu i uzupełnienia danych lub też pobrać gotowy wzór do wypełnienia tutaj:

Oto wzór wniosku o dostęp do informacji publicznej do skopiowania:

<nazwa miejscowości>, dn. 21.04.2017 r.

DANE WNIOSKODAWCY:

<imię i nazwisko>
<ulica, nr>
<kod pocztowy, miejscowość>

Urząd Miejski
ul. Rynek 1
22-470 Zwierzyniec

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 poz. 1198, z późn. zm.) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:

 1. <wpisz treść zapytania>
 2. <wpisz treść zapytania>

Zgodnie z wyrokami Naczelnego Sądu Administracyjnego, informacją publiczną jest treść umów cywilnoprawnych dotyczących majątku publicznego (na podstawie wyroku NSA z dnia 11 września 2012 roku w sprawie sygn. I OSK 903/12, wyroku NSA z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie sygn. I OSK 2351/2013). Dotyczy to też wszelkich faktur czy rachunków związanych z takimi umowami (na podstawie wyroku NSA z dnia 03 stycznia 2012 roku w sprawie sygn. akt. I OSK 2157/11).

SPOSÓB I FORMA UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI (zaznacz):
 dostęp do przeglądania informacji w urzędzie
kserokopia
pliki komputerowe
□ inny

RODZAJ NOŚNIKA
(zaznacz):
 CD-ROM
□ inny

FORMA PRZEKAZANIA INFORMACJI (zaznacz):
Przesłanie informacji pocztą elektroniczną na adres: <wpisz e-mail>
Przesłanie informacji pocztą tradycyjną
Uzyskanie informacji w urzędzie /odbiór osobiście przez wnioskodawcę

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.).

___________________________________
podpis wnioskodawcy

Jakimi samochodami dysponują Ochotnicze Straże Pożarne w Gminie Zwierzyniec?

W związku z nastaniem wiosny, zwiększa się także ryzyko występowania pożarów w naszej gminie w związku np. z wypalaniem traw i krzewów na polach oraz na posesjach. Kluczowe jest zatem posiadanie odpowiedniego sprzętu strażackiego, dlatego zapytaliśmy Gminę Zwierzyniec, jakimi pojazdami pożarniczymi dysponują poszczególne jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej oraz kiedy były przekazane do użytku.

30 marca odbędzie się XXXII sesja Rady Miejskiej w Zwierzyńcu

Urząd Miejski w Zwierzyńcu poinformował, że w przyszły czwartek 30 marca 2017 r. o godzinie 14:00 w sali konferencyjnej odbędzie się XXXII sesja VII kadencji Rady Miejskiej. Wstęp na sesję mają wszyscy zainteresowani, a w programie m.in. kolejne w tym roku zmiany w budżecie gminy, ustalenie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz wręczenie nagród dla zawodników i działaczy sportowych za 2016 r.

Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet w Żurawnicy wyróżnione przez Wojewodę Lubelskiego w konkursie „Organizacja pozarządowa 2016”

16 marca 2017 r. w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród dla organizacji pozarządowych – podsumowanie konkursu wojewody lubelskiego „Organizacja pozarządowa 2016”. W konkursie wyróżniono prężnie działające Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet w Żurawnicy!

Konkurs kaligraficzny, Dzień Sołtysa i warsztaty kulinarne z okazji Dnia Kobiet – aktywny piątek w Centrum Kultury

0

Ostatni piątek był bardzo obfity w wydarzenia, które odbyły się w Centrum Kultury w Zwierzyńcu. Tego dnia miały bowiem miejsce: finał konkursu o tytuł Mistrza Kaligrafii, spotkanie z okazji Dnia Sołtysa oraz warsztaty kulinarne z okazji Dnia Kobiet. Zapraszamy do przeczytania krótkich relacji z poszczególnych imprez.

Szkolenie dla rolników w Zwierzyńcu – wtorek, godz. 12:00

Biuro Powiatowe ARiMR w Zamościu oraz Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Sitnie zapraszają jutro (14.03.2017 r., godz. 12:00) do Centrum Kultury w Zwierzyńcu na szkolenie dla rolników. W planie szkolenia m. in. omówienie zmian w zakresie zasad otrzymywania płatności i wypełniania wniosków oraz harmonogramu naboru wniosków w ramach PROW 2014-2020 na 2017 rok.

Serwis GminaZwierzyniec.pl poznało w lutym 2500 osób. Dziękujemy!

0

Od momentu uruchomienia serwisu mieszkańców GminaZwierzyniec.pl do końca lutego z wszystkimi opublikowanymi informacjami zapoznało się niemal 2500 unikalnych użytkowników. Jeżeli zestawimy ten wynik z aktualną liczbą ludności naszej gminy, to można powiedzieć, że czyta nas już ponad 1/3 mieszkańców! Bardzo dziękujemy!