Wycinka drzew i krzewów bez zezwolenia – wytyczne dotyczące nowych przepisów

0
5920

Od 1 stycznia bieżącego roku obowiązują nowe przepisy dotyczące wycinki drzew i krzewów z prywatnych posesji – nie jest już potrzebne zezwolenie, jeżeli wycinka nie jest związana z działalnością gospodarczą. Bardziej szczegółowe informacje odnośnie nowych przepisów z pewnością mogą przydać się mieszkańcom Gminy Zwierzyniec, dlatego zapraszamy do naszego opracowania na ten temat.

1. Kto może wyciąć drzewo bez zezwolenia?

Od początku 2017 roku zezwolenie na wycinkę nie jest już wymagane w przypadku drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Nowela podwyższa m.in. obwody drzew, co do których nie trzeba będzie starać się o zezwolenie na wycinkę.

Z zezwoleń na wycinkę drzew będą zwolnione drzewa, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza 100 cm w przypadku: topoli, wierzby, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej i platanu klonolistnego.

W przypadkach pozostałych gatunków drzew – obwód pnia j/w nie może przekroczyć 50 cm.

Zmiany nastąpiły też w przypadku kwalifikacji krzewów, które można usunąć bez pozwolenia. Do końca 2016 r. można było usunąć takie krzewy, których wiek nie przekraczał 10 lat. Obecnie zezwolenie nie jest potrzebne, kiedy krzew bądź ich skupisko ma powierzchnię do 25 metrów kwadratowych.

2. Cennik + ewentualne kary

Nowe przepisy umożliwią gminom określanie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów. Nie będą one mogły przekroczyć 500 zł dla drzewa oraz 200 zł dla krzewów.

W Gminie Zwierzyniec samorząd jeszcze nie pochylił się nad tą kwestią, ALE radni poruszyli ten temat podczas XXIX sesji VII kadencji Rady Miejskiej.

Warto też wiedzieć, że opłata za usunięcie drzewa jest wyliczana za każdy centymetr obwodu drzewa. Przy ustalaniu opłaty za wycinkę ma nie być brany pod uwagę współczynnik lokalizacji. Ustawodawca przewidział kary za wycinkę bez obowiązującego zezwolenia. Sankcja stanowi dwukrotność opłaty za usunięcie rośliny.

Opłaty nie będą naliczane, kiedy obwód topoli, wierzby, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej, platanu klonolistnego na wysokości 130 cm nie przekracza 120 cm oraz 80 cm w przypadku pozostałych gatunków drzew, jeżeli usunięcie dokonywane jest w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania innego niż rolnicze, zgodnego z przeznaczeniem terenu, określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

3. Nigdy nie wycinaj zabytków bez zezwolenia!

Ministerstwo zastrzega jednak, że nie oznacza to braku jakichkolwiek ograniczeń w usuwaniu drzew i krzewów. „Może się bowiem zdarzyć, że konkretne drzewa i krzewy objęte są specjalną ochroną wynikającą z ustawy o ochronie przyrody albo z innych ustaw. Na przykład, jeżeli drzewo jest pomnikiem przyrody, nie można go usunąć, dopóki obowiązuje uchwała rady gminy obejmująca to drzewo tą formą ochrony przyrody” – podkreślono.

Zmienią się też kary za bezprawne wycięcie drzew i krzewów. Kara wynosić będzie równowartość opłaty za usunięcie drzewa i krzewu, w przypadku, kiedy takie usunięcie było zwolnione z obowiązku uiszczenia opłaty. „Ustawodawca zmniejszył więc w takich sytuacjach wysokość potencjalnej kary z dwukrotności opłaty do jednokrotności opłaty, uznając że kara w wysokości jednokrotności opłaty będzie miała wystarczająco silne działanie odstraszające od nielegalnego usuwania drzew i krzewów”.

4. Gdzie składać wnioski o wycinkę?

W tych przypadkach, gdy zgoda na wycinkę drzewa powinna być wydana, wniosek należy złożyć:  

  • w urzędzie gminy lub miasta, albo w urzędzie powiatowym dla działki będącej własnością gminy, jeśli działka nie została przekazana do użytku wieczystego.
  • W urzędzie marszałkowskim dla działki będącej własnością miasta na prawach powiatu, ale wtedy, gdy nie została przekazana do użytkowania wieczystego.
  • Do wojewódzkiego konserwatora zabytków, jeśli działka jest wpisana do rejestru zabytków.

Urzędy mają 30 dni na wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub odmowy. W przypadku spraw szczególnie skomplikowanych, czas ten wydłuża się do 60 dni. Kompetencje regionalnych dyrekcji ochrony środowiska pozostają bez zmian, jeśli chodzi o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu znajdującego się w granicach rezerwatu przyrody. Zmieniły się natomiast zasady wycinki drzew w pasie drogowym, od 1 stycznia nie ma już obowiązku ich uzgadniana z regionalnym dyrektorem.

Powyższy artykuł powstał na podstawie następujących materiałów:

  • https://www.mos.gov.pl/srodowisko/przyroda/wycinka-drzew-i-krzewow/
  • https://obywatel.gov.pl/nieruchomosci-i-srodowisko/wycinka-drzew-krzewow-uzyskaj-zezwolenie-na-usuniecie-drzew-i-krzewow
  • http://www.rp.pl/W-sadzie-i-urzedzie/312289920-Zezwolenie-na-wycinke-drzew-na-prywatnej-posesji—zmiany-od-2017-r.html
  • http://samorzad.pap.pl/depesze/wiadomosci_centralne/172047/Wycinka-drzew–Publikujemy-nowe-wyjasnienia-Ministerstwa-Srodowiska
  • http://samorzad.infor.pl/wiadomosci/750491,Wycinka-drzew-bez-zezwolenia-nowe-przepisy-od-1-stycznia-2017-r.html

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here